سینتیک - مجله شیمیدان

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

سرعت واکنش

Reaction Rates

 The rate of a chemical reaction can be expressed in terms of any reactant or product. The rate will be the change in concentration of any substance involved in the reaction per unit time. For a reactant, it would be how quickly its concentration is decreasing over time. For a product, it would be how quickly its concentration is increasing over time. The typical units of time are seconds and minutes, although in rare cases some very slow reactions might use longer time periods.

 For most reactions, the reaction rate is dependent to some degree on the concentration of one or more reactants, which means the rate will be constantly changing as the reaction proceeds and the concentrations change. Consider as an example the reaction of butyl chloride with water to produce butanol and hydrochloric acid.

C4H9Cl(aq) + H2O(l) ® C4H9OH(aq) + HCl(aq)

 

کلیدواژه ها: , , , , , , , ,

 • یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰
 • آموزش تعیین قانون سرعت با استفاده از آزمایش های تجربی

  دو روش کلی برای تعیین قانون سرعت از داده های تجربی وجود دارد:

  اولین روش سرعت اولیه است که این روش زمانی مناسب است که واکنش نسبتا آهسته است به طوری که سرعت اولیه V0 ممکن است به عنوان تابعی از غلظت اولیه تعیین شده باشد.

  روش دوم، که باعث استفاده از ترکیب معادلات سرعت قابل اجرا است، زمانی استفاده می شود که واکنش به اندازه کافی سریع باشد به طوری که غلظت در برابر زمان داده ها ممکن است در عرض چند نیمه عمر جمع آوری شده باشد.نیمه عمر یک ماده، زمان مورد نیاز برای غلظت آن به سقوط به نصف غلظت اولیه آن است.

  There are two general methods to determine the rate law from experimental data.  The first is the method of initial rates which is appropriate when the reaction is relatively slow so that the initial rate v0 may be determined as a function of initial concentrations.  The second method, which makes use of integrated rate equations, is applicable when the reaction is sufficiently fast so that concentration versus time data may be collected over several half-lives. The half-life of a substance is the time needed for its concentration to fall to one-half its initial concentration.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , , ,

 • یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰