شیمی فیزیک - مجله شیمیدان

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

تعادل های شیمیایی و چالش ها

nچالش‌های موجود در یاددهی- یادگیری تعادل‌های شیمیایی
nبررسیها نشان داده است که بخش اعظم دبیران شیمی، تدریس تعادل شیمیایی را مشکل دانسته‌اند. بحث تعادل شیمایی که آمیخته ای از مباحث سینتیکی، ترمودینامیکی و ریاضی است، از مباحث انتزاعی شیمی فیزیک محسوب می‌شود که مشکلاتی را در فرایند یاددهی- یادگیری آن در سه بعد تفکر ماکروسکوپی، مولکولی و نمادی ایجاد کرده است.

 

 

تعادل های شیمیایی و چالش ها

 

 

nدیدگاههای سینتیکی در تعادل‌های شیمیایی
nاز دیدگاه سینتیکی، برای مثال در تجزیه آمونیم کلرید به آمونیاک و هیدروژن کلرید، اجزای واکنش از یک انرژی جنبشی نسبی برخوردار هستند و در دما و فشار ثابت، بر اثر برخوردهای موجود بین مولکولها، هم فرایندتشکیل پیوند و هم شکستن پیوند  به طور هم زمان انجام می گیرد و شرط برقراری تعادل، برابر بودن تعداد پیوندهای تشکیل شده و شکسته  شده است.
nهمچنین دو واکنش رفت و برگشت با سرعت های یکسانی پیش می‌روند.
nدیدگاههای ترمودینامیکی در تعادل‌های شیمیایی
nاز دیدگاه ترمودینامیکی، شرایط حاکم بر تعادل از قانون دوم ترمودینامیک پیروی می‌کند. یعنی در حالت تعادل، انتروپی سیستم به حداکثر مقدار خود رسیده و انرژی آزاد گیبس نیز به حداقل مقدار خود (صفر) می رسد.
nبرای بررسی  تغییرات دما و تاثیر آن بر وضعیت تعادل، از قوانین ترمودینامیک و متغیرهایی نظیر آنتالپی، انتروپی و انرژی آزاد گیبس استفاده میشود.

G =H- TS

 

کلیدواژه ها: , , , , , , , ,

 • جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۲
 • سرعت واکنش

  Reaction Rates

   The rate of a chemical reaction can be expressed in terms of any reactant or product. The rate will be the change in concentration of any substance involved in the reaction per unit time. For a reactant, it would be how quickly its concentration is decreasing over time. For a product, it would be how quickly its concentration is increasing over time. The typical units of time are seconds and minutes, although in rare cases some very slow reactions might use longer time periods.

   For most reactions, the reaction rate is dependent to some degree on the concentration of one or more reactants, which means the rate will be constantly changing as the reaction proceeds and the concentrations change. Consider as an example the reaction of butyl chloride with water to produce butanol and hydrochloric acid.

  C4H9Cl(aq) + H2O(l) ® C4H9OH(aq) + HCl(aq)

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , , ,

 • یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰
 • آموزش تعیین قانون سرعت با استفاده از آزمایش های تجربی

  دو روش کلی برای تعیین قانون سرعت از داده های تجربی وجود دارد:

  اولین روش سرعت اولیه است که این روش زمانی مناسب است که واکنش نسبتا آهسته است به طوری که سرعت اولیه V0 ممکن است به عنوان تابعی از غلظت اولیه تعیین شده باشد.

  روش دوم، که باعث استفاده از ترکیب معادلات سرعت قابل اجرا است، زمانی استفاده می شود که واکنش به اندازه کافی سریع باشد به طوری که غلظت در برابر زمان داده ها ممکن است در عرض چند نیمه عمر جمع آوری شده باشد.نیمه عمر یک ماده، زمان مورد نیاز برای غلظت آن به سقوط به نصف غلظت اولیه آن است.

  There are two general methods to determine the rate law from experimental data.  The first is the method of initial rates which is appropriate when the reaction is relatively slow so that the initial rate v0 may be determined as a function of initial concentrations.  The second method, which makes use of integrated rate equations, is applicable when the reaction is sufficiently fast so that concentration versus time data may be collected over several half-lives. The half-life of a substance is the time needed for its concentration to fall to one-half its initial concentration.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , , ,

 • یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰
 • مرکز آموزش آنلاین و اینتراکتیو شیمی

   

  سایت آموزش آنلاین و اینتراکتیو شیمی در همه گرایش ها بر مبنای کتاب (McMurry Fay Chemistry (4th Edition همراه با آزمون های آنلاین برای هر مبحث درسی

  استفاده از این سایت را به همه علاقمندان توصیه می کنم، چرا که بسیار مفید و پربار می باشد.

  برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , ,

 • پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰
 • ۲ نظر