موازنه معادلات يوني


موقعیت شما :

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

موازنه معادلات یونی

با های چند اتمی:

_ Ag+(NO3) + _ Ca2+Cl2 —> _ Ag+Cl + _ Ca2+ (NO3)2

بجز نیترات و کلر تعداد همه اتم ها با هم برابر است. ابتدا با گذاشتن یک ۲ تعداد نیترات ها را تنظیم می کنیم

۲ AgNO3 + _ CaCl2 —> _ AgCl + _ Ca (NO3)2

در این حالت موازنه ها به هم می خورد که باید یک ۲ جلوی کلرید گذاشته شود

۲ AgNO3 + _ CaCl2 —> 2 AgCl + _ Ca (NO3)2

اگر دوباره کنترل کنیم، همه چیز تکمیل است

۲ AgNO3 + CaCl2 —> 2 AgCl + Ca (NO3)2

موازنه معادلات یونی که محصول آنهاست:

_ H2SO4 + _ K+(OH)—> _ K+2(SO4)2+ + _ H2O

آب را تشکیل شده از یون و یون هیدروکسید در نظر می گیریم

_ H2(SO4)+ _ K+(OH)—> _ K+2(SO4)2+ + _ H+(OH)

با موازنه زیر دو هیدروژن در هر طرف، یک سولفات در هر طرف و دو و دو هیدروکسید در هر طرف خواهیم داشت

H2(SO4)+ 2 K(OH) —> K2(SO4) + 2 H(OH)

و موازنه می شود

واکنش بعدی را ببینید

_ H3PO4 + _ Ca2+(OH)2 —> _ H+(OH)+ _ Ca2+3(PO4)3-2

ابتدا برای موازنه تعداد هیدروژن های فسفریک عدد ۳ را به آب می دهیم

_ H3PO4 + _ Ca(OH)2 —> 3 H(OH) + _ Ca3(PO4)2

برای تنظیم تعداد فسفات ها یک ۲ به فسفریک اسید می دهیم

۲ H3PO4 + _ Ca(OH)2 —> 3 H(OH) + Ca3(PO4)2

چون تعداد هیدروژن ها را تغییر داده ایم. دوباره تعداد آن را در دو طرف موازنه می کنیم

۲ H3PO4 + _ Ca(OH)2—>6 H(OH) + Ca3(PO4)2

با قرار دادن ضریب ۳ برای کلسیم هیدروکسید، واکنش موازنه می شود

۲ H3PO4 + 3 Ca(OH)2 —> 6 H(OH) + Ca3(PO4)2

QR:  موازنه معادلات یونیارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

 

  • جمعه ۸ بهمن ۱۳۸۹